Miles to town 5.0
Miles to golf 6.0
Miles to ski 7.1
Glacier Park 33